CBAR

New

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของการ เสริมโครงสร้างคอนกรีต C-Bar Technology ทำให้ CPS สามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรม Precast รูปแบบที่สามารถ ใช้ในทะเล สามารถป้องกันสนิมได้ อย่างเด็ดขาด